Положення про Чернігівську регіональну державну лабораторію

 1. Чернігівська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Лабораторія) відповідно до Законів України"Про ветеринарну медицину","Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"підпорядковується головному управлінню Держпродспоживслужби в області (далі - Головне управління) та належить до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба).

Методичне забезпечення діяльності Лабораторії здійснює Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

 1. Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби, Головного управління Держпродспоживслужби в області та цим Положенням і має бути акредитована національним органом України з акредитації та/або іноземним органом з акредитації, який є повним членом ILAC - міжнародної організації зі співробітництва в галузі акредитації лабораторій, відповідно до стандартів ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або інших стандартів, якими їх замінено.
 2. Лабораторія є державною установою для лабораторної діагностики хвороб тварин та оцінки ветеринарно-санітарного стану харчових продуктів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води питної та води для тварин, а також проведення лабораторних досліджень (випробувань) показників безпечності та якості об’єктів санітарних заходів, засобів захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень (випробувань) відповідно до галузі акредитації.
 3. Лабораторія має матеріально-технічну базу (територію і будівлі, лабораторне обладнання і апаратуру, віварій з піддослідними тваринами тощо) та проводить у повному обсязі і на сучасному рівні патолого-анатомічні, гістологічні, мікроскопічні, мікробіологічні, бактеріологічні, біологічні, хіміко-токсикологічні, біохімічні, мікологічні, серологічні, імунологічні, вірусологічні, гельмінтологічні, гематологічні, радіологічні та інші лабораторні дослідження (випробування), а також державну ветеринарно-санітарну експертизу на агропродовольчих ринках та ярмарках.

До складу Лабораторії можуть входити структурні підрозділи (сектори, відділи, філії). Структурними підрозділами Лабораторії можуть бути державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках.

 1. Утримання території, приміщень, обладнання Лабораторії, умови і режим праці в ній має відповідати Правилам охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 20 квітня 1999 року № 67, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1999 року за № 695/3988.
 2. Річні плани роботи Лабораторії складаються з урахуванням кількості операторів ринку та підконтрольних Держпродспоживслужбі об’єктів, факторів середовища життєдіяльності, епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану тваринництва області, а також інструкцій щодо профілактики та боротьби з хворобами тварин, погоджуються Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи і затверджуються Головним управлінням.
 3. Основними завданнями Лабораторії є:

1) проведення лабораторних досліджень (випробувань) щодо діагностики хвороб тварин, безпечності та окремих показників харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води питної та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень (випробувань) шляхом проведення повного комплексу досліджень;

2) профілактика і діагностика інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб тварин;

3) забезпечення організації та проведення планових і непланових діагностичних досліджень;

4) вдосконалення методів діагностики, методичне керівництво діяльністю районних, міських, міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини, державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках, контроль за дотриманням ними методик та виконання обов’язкового обсягу досліджень (випробувань), режиму роботи і техніки безпеки; захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;

5) сприяння забезпеченню технічної компетентності та/або проведенню акредитації районних, міських, міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини, державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, лабораторій суб’єктів господарювання, проведення на своїй базі лабораторних досліджень (випробувань) матеріалів та видача в установленому порядку результатів досліджень (випробувань);

6) підвищення кваліфікації спеціалістів Лабораторії;

7) впровадження в практику досягнень ветеринарної медицини.

 1. До компетенції Лабораторії належать:

1) організація та проведення лабораторно-діагностичних (вірусологічних, бактеріологічних, мікробіологічних, хіміко-токсикологічних, патолого-анатомічних, гістологічних, паразитологічних, радіологічних) та інших досліджень з метою діагностики хвороб тварин, визначення безпечності та окремих показників харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води питної та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень (випробувань) шляхом проведення повного комплексу досліджень;

2) мікробіологічний, радіологічний, паразитологічний, хіміко-токсикологічний контроль та інший лабораторний контроль на потужностях з виробництва та/або обігу об’єктів санітарних заходів;

3) участь у відборі зразків;

4) проведення клінічних досліджень тварин з метою профілактики, установлення причин захворювання або загибелі тварин, проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках та ярмарках;

5) участь у проведенні державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

6) видача експертних висновків, звітів, протоколів досліджень (випробувань) з рекомендаціями відповідно до законодавства;

7) надання практичної, методичної, консультативної допомоги територіальним органам Держпродспоживслужби, районним, міським, міжрайонним державним лабораторіям Держпродспоживслужби, державним лабораторіям ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках, спеціалістам державних установ Держпродспоживслужби, ліцензованим лікарям ветеринарної медицини та у разі звернення - фізичним та юридичним особам області з питань профілактики, діагностики та боротьби з хворобами тварин, проведення відбору зразків та лабораторних досліджень (випробувань), державної ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів та їх оцінки;

8) підвищення кваліфікації фахівців, проведення семінарів, стажувань спеціалістів Лабораторії;

9) направлення на місця спалахів захворювань спеціалістів для уточнення діагнозу;

10) надання практичної допомоги в організації і проведенні протиепізоотичних, ветеринарно-санітарних та санітарних заходів у разі виникнення особливо небезпечних хвороб тварин, у тому числі спільних для тварин і людей;

11) участь в апробації лабораторного обладнання, діагностикумів, тест-систем тощо;

12) впровадження в практику роботи державних лабораторій Держпродспоживслужби області апробованих методик, настанов, нової лабораторної техніки, обладнання, новітніх технологій тощо;

13) аналіз та узагальнення звітів лабораторій ветеринарної медицини області та подання звітів у встановленому порядку;

14) проведення атестації робочих місць, технічної компетентності та/або організація акредитації районних, міських, міжрайонних державних лабораторій Держпродспоживслужби, державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках, у разі звернення - лабораторій суб’єктів господарювання;

15) виконання метрологічних вимог та забезпечення режиму роботи з мікроорганізмами II-IV груп патогенності;

16) у встановленому порядку участь у розслідуванні випадків виникнення та поширення інфекційних, у тому числі спільних для людей і тварин, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;

17) виконання доручень Головного управління, які належать до компетенції Лабораторії;

18) здійснення інших повноважень, встановлених законодавством.

 1. Лабораторія у межах компетенції має право:

1) надавати державним лабораторіям Держпродспоживслужби області, спеціалістам державних установ Держпродспоживслужби, ліцензованим лікарям ветеринарної медицини та у разі звернення - фізичним та юридичним особам пропозиції щодо усунення виявлених порушень при проведенні лабораторних досліджень (випробувань), державної ветеринарно-санітарної експертизи, дотримання режиму роботи і правил охорони праці, спрямованих на поліпшення діагностичної роботи;

2) вносити Головному управлінню та державним установам пропозиції з питань поліпшення профілактики, діагностики та ліквідації хвороб тварин, оцінки безпечності та окремих показників харчових продуктів, кормів, кормових добавок, преміксів, ґрунту, води питної та води для тварин, а також проведення лабораторних досліджень (випробувань) показників безпечності та якості об’єктів санітарних заходів, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень;

3) отримувати документи і матеріали від районних, міських, міжрайонних державних лабораторій, необхідні для вивчення епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану; вносити пропозиції щодо планів роботи державних лабораторій Держпродспоживслужби області;

4) перевіряти проведення передбачених відповідними інструкціями заходів, які забезпечують своєчасну профілактику, діагностику і ліквідацію інфекційних та інвазійних хвороб тварин;

5) одержувати від районних, міських, міжрайонних державних лабораторій необхідну інформацію, що характеризує стан і наслідки їх діяльності та епізоотичну ситуацію з окремих хвороб;

6) здійснювати діяльність стосовно придбання, ввезення, вивезення, перевезення, зберігання, відпуску та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів згідно із Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".

 1. Лабораторію очолює директор (далі - директор Лабораторії), який має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки, стаж роботи на посаді лікаря ветеринарної медицини не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років, а також пройшов відповідну підготовку на курсах підвищення кваліфікації.

Директор Лабораторії призначається на посаду на умовах контракту начальником Головного управління за погодженням з Головою Держпродспоживслужби на строк не більше ніж три роки. Директор Лабораторії може бути звільнений з посади Головою Держпродспоживслужби з підстав, визначених законодавством про працю, а також за порушення умов контракту.

Директор Лабораторії має двох заступників, які призначаються та звільняються з посади директором Лабораторії. Заступники директора, завідувачі відділів, головний бухгалтер призначаються на посади і звільняються з посад директором Лабораторії за погодженням з начальником Головного управління.

 1. Директор Лабораторії:

1) керує діяльністю Лабораторії, її структурними підрозділами;

2) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, спеціалістів та працівників Лабораторії;

3) розробляє структуру, штатний розпис та кошторис Лабораторії, які затверджуються Головним управлінням;

4) розробляє та затверджує положення про структурні підрозділи Лабораторії;

5) організовує роботу Лабораторії, розподіляє обов’язки між її спеціалістами, визначає ступінь їх відповідальності та затверджує їх посадові інструкції;

6) підписує накази Лабораторії;

7) бере участь за дорученням Головного державного інспектора у перевірках області роботи суб’єктів господарювання різних форм власності, у тому числі щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування і реалізації продукції тваринного походження;

8) організовує методичну роботу державних лабораторій Держпродспоживслужби, державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках;

9) застосовує в установленому порядку заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Лабораторії;

10) забезпечує оперативне і достовірне ведення діловодства;

11) відповідає за виконання покладених на Лабораторію завдань і функцій, незбереження і неправильне використання майна Лабораторії, у тому числі коштів згідно з кошторисом на її утримання відповідно до чинного законодавства;

12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 1. Директор Лабораторії має право:

1) надавати начальнику Головного управління рекомендації з питань поліпшення лабораторно-діагностичної роботи;

2) вносити Головному управлінню пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад директорів міських, районних, міжрайонних державних лабораторій Держпродспоживслужби, а також завідувачів державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках;

3) подавати у встановленому порядку Головному управлінню розрахунки щодо потреби асигнувань на утримання Лабораторії, придбання необхідних матеріалів для проведення досліджень (випробувань) та інших витрат;

4) виступати представником з питань, які належать до компетенції Лабораторії, у всіх державних підприємствах, установах, організаціях та суді.

 1. Структура та штатна чисельність Лабораторії затверджуються з урахуванням визначення навантаження на працівників, кількості операторів ринку та підконтрольних об’єктів Держпродспоживслужби, факторів середовища життєдіяльності, епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану тваринництва області.
 2. Лабораторія відповідно до нормативно-правових актів забезпечується спеціальним автотранспортом та іншими матеріально-технічними засобами за встановленими нормативами.
 3. Матеріальні цінності Лабораторії є державною власністю. Лабораторія відповідно до законодавства володіє та користується майном на праві оперативного управління.
 4. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з вимогами законодавства.
 5. Лабораторія є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи.
 6. У разі припинення Лабораторії її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
Прочитано 2194 разів

Адреса

14034, м. Чернігів,
вул. 1-го Травня, 180

Режим роботи

Понеділок-Четвер 8:00-17:00
П'ятниця 8:00-16:00
Обідня перерва 13:00-13:48

Контакти

(04622) 3-01-19
(0462) 678-613
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Цілодобова гаряча лінія

044 364 77 80
050 230 04 28

Урядова гаряча лінія

1545

Подати електронне звернення громадян


Введіть Вашу e-mail адресу:

Please publish modules in offcanvas position.

ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області Офіційний портал